Zasady korzystania z aplikacji Telefon FCN

 

 

§ 1 Definicje

 

1.      Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca stroną Umowy zawartej z FCN na zasadach określonych w Regulaminie

2.       Acrobits - spółka z siedzibą w Pradze, w Republice Czeskiej, zajmująca się tworzeniem oprogramowania dla platform mobilnych, na bazie którego powstała Aplikacja

3.      Aplikacja – aplikacja mobilna o nazwie Telefon FCN, dostępna w Google Play oraz Apple iTunes, którą można zainstalować na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android (przy najmniej wersja 4.1) oraz iOS (przy najmniej wersja 8), służąca do świadczenia Usług przez FCN.

4.      Cennik – wykaz opłat za korzystanie przez Abonenta z Usług, zawierający zestawienie rodzaju i wysokość opłat (w tym cennik połączeń międzynarodowych), dostępny również pod adresem internetowym www.fcn.pl

5.      FCN - Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego przy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000313046, NIP: 583-304-27-23, REGON: 220676951,  kapitał zakładowy 1.130.728,00 zł, opłacony w całości.

6.       HTTPS – zaszyfrowany protokół służący do wymiany komunikatów pomiędzy urządzeniem a serwerem.

7.      Konto SIP – indywidualny login przyznany Abonentowi w Panelu Klienta służący do korzystania z usługi telekomunikacyjnej

8.       Panel Klienta – strona www umożliwiająca zarządzanie Usługami przez Abonenta w zakresie określonym w Umowie, stanowiąca przedmiot praw autorskich

9.       Powiadomienie Push -  komunikat o połączeniu przychodzącym wysyłany przez serwer na urządzenie, na którym została zainstalowana Aplikacja. Korzystanie z Powiadomień Push pozwala oszczędzać zużycie baterii urządzenia mobilnego

10.  Regulamin – regulamin, określający ogólny zakres i warunki świadczenia Usług dostępny pod adresem https://fcn.pl/dokumenty/

11.   SIPIS – (SIP Instance Server) serwer własny Acrobits służący do obsługi Powiadomień Push dla połączeń przychodzących

12.   Umowa – umowa o świadczenie Usług pomiędzy FCN a Abonentem, której integralną część stanowią Regulamin, Cennik oraz Cennik Promocji

13.   Usługa – usługa telekomunikacyjna świadczona przez FCN na rzecz Abonenta

 

 

§ 2. Zasady korzystania oraz funkcje Aplikacji

 

1.      Aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla Abonentów Usługi.

2.      Do korzystania z Aplikacji potrzebne jest urządzenie mobilne podłączone do sieci Internet. Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Abonenta zgodnie z umową zawartą z dostawcą Internetu.

3.      FCN nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez dostawców usług dostępu do sieci Internet, z którymi Abonent ma zawarte umowy. Ponadto FCN nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Aplikacji.

4.      Do konfiguracji Usługi na Aplikacji konieczne jest podanie hasła oraz loginu do konta SIP aktywnego w Panelu Klienta

5.      Aplikacja wspiera funkcje Usługi, które zostały aktywowane przez Abonenta w Panelu Klienta

6.      Dodatkowo Aplikacja obsługuje połączenia wideo pomiędzy Abonentami Usługi korzystającymi z Aplikacji, pod warunkiem, że wykorzystywane urządzenia mobilne obsługują takie połączenia

7.      Pobranie oraz instalacja Aplikacji na urządzeniu mobilnym są bezpłatne, przy czym korzystanie z Usług jest odpłatne -ceny Usług uruchomionych na Aplikacji wskazane zostały w Cenniku

 

 

 

§ 3. Polityka Prywatności

 

1.      FCN gromadzi oraz przetwarza dane osobowe Abonenta w celu wykonania Umowy oraz w celu świadczenia na rzecz Abonenta Usług, a także dla prawidłowości działania Aplikacji, zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego

2.      Abonentowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz do ich poprawienia oraz usuwania. Abonentowi przysługuje w każdym czasie prawi do żądania zaprzestania przetwarzania podanych przez niego w Panelu Klienta danych osobowych, w zakresie, który nie jest niezbędny do wykonywania przez FCN postanowień Umowy lub świadczenia Usług.

3.       Administratorem danych osobowych Abonenta jest FCN.

4.       Na potrzeby obsługi Powiadomień Push Aplikacja przekazuje hasło oraz login Konta SIP Abonenta do serwerów SIPIS firmy Acrobits. Dane przekazywane są przez bezpieczne połączenie https. Informacje te nie są przekazywane dalej i są usuwane natychmiast po wygaśnięciu sesji push lub gdy Abonent wyłączy Powiadomienia Push w Aplikacji.

5.      Abonent pobierając Aplikację akceptuje Zasady korzystania z aplikacji Telefon FCN.

6.      Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną przez FCN Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych  osobowych są przedstawiane przez FCN na stronie www.fcn.pl.

 

 

§ 4. Reklamacje

 

1.      Abonentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacji podlega niedotrzymanie z winy FCN daty rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, nieprawidłowe naliczenie opłat.

2.      Jednostką FCN rozpatrującą reklamacje dotyczące Usługi w zakresie objętym odpowiedzialnością FCN jest Biuro Obsługi Klienta.

3.      Wszelkie Reklamacje dotyczące Aplikacji rozpoznawane są na zasadach określonych w  Regulaminie.